Intrekking & annulering

Herroepingsrecht

(Consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die niet in hoofdzaak kunnen worden toegeschreven aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.)

Herroepingsrecht

Herroepingsrecht
U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.
De herroepingstermijn bedraagt ​​veertien dagen vanaf de dag

- waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen, op voorwaarde dat u in het kader van een uniforme bestelling één of meerdere goederen heeft besteld en deze uniform zijn of worden geleverd;

- waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen, op voorwaarde dat u in één bestelling meerdere goederen heeft besteld en deze afzonderlijk worden geleverd;

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen ( 3Bears Foods GmbH, Zielstattstraße 40, 81379 München, Duitsland, telefoon: +49 89 122878330 (woensdag geopend van 14.00 tot 17.00 uur, behalve op feestdagen), e-mail: info@3bears.de ) door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief verzonden per post, fax of e-mail e-mail) over uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de mededeling over uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van intrekking

Als u dit contract annuleert, zullen wij u alle van u ontvangen betalingen, inclusief leveringskosten (behalve de extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een andere leveringsmethode dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering) terugbetalen, die onmiddellijk en op uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw opzegging van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.

Wij mogen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen, of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van uw herroeping van dit contract, aan ons retourneren of overhandigen. De deadline wordt gehaald als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

U draagt ​​de directe kosten van het retourneren van de goederen.

U bent alleen aansprakelijk voor waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard, de kenmerken en het functioneren van de goederen vast te stellen.

Redenen voor uitsluiting of vervaldatum

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten

- voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele selectie of vaststelling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument;
- voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel overschreden zou worden;
- voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar die niet eerder kunnen worden geleverd dan 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst en waarvan de actuele waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer zich bevindt geen invloed;
- voor de bezorging van kranten, tijdschriften of magazines met uitzondering van abonnementscontracten.

Bij overeenkomsten vervalt het herroepingsrecht vroegtijdig

- voor de levering van verzegelde goederen die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, indien de verzegeling na levering is verwijderd;
- voor de levering van goederen indien deze na levering door hun aard onlosmakelijk zijn vermengd met andere goederen;
- audio- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking te leveren, indien de verzegeling na levering is verwijderd.

Voorbeeldformulier voor herroeping

(Als u het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

- Aan 3Bears Foods GmbH, Zielstattstraße 40, 81379 München, info@3bears.de of vul ons contactformulier in.

- Ik/wij (*) herroep(en) hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*)/
het aanbieden van de volgende dienst (*)

- Besteld op (*)/ontvangen op (*)

- Naam van de consument(en)
- Adres van de consument(en)
- Handtekening van de consument(en) (alleen bij papieren kennisgeving)
- Datum

(*) Schrap wat niet van toepassing is.