Voorwaarden voor deelname

1. Organisator

De organisator van de wedstrijd is 3Bears Foods GmbH, Zielstattstraße 40, 81379 München, hierna de “organisator” genoemd.

2. Deelnemers

Alle natuurlijke personen die in Duitsland of Oostenrijk wonen en de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, komen in aanmerking voor deelname. Medewerkers van 3Bears Foods GmbH en hun familieleden zijn uitgesloten van deelname. Deelname via wedstrijdclubs of deelname- en registratiediensten, geautomatiseerde deelname en deelname met valse identiteiten of met de identiteit van derden is niet toegestaan.

Van deelnemers kan worden verlangd dat zij bewijzen overleggen dat zij in aanmerking komen voor deelname aan de wedstrijd. Indien de deelnemers niet binnen de door 3Bears gestelde termijn aantonen dat zij in aanmerking komen voor deelname, behoudt 3Bears zich het recht voor om de deelnemers uit te sluiten van deelname.

3. Winst

De volgende prijzen zijn te winnen:

30x KitchenAid keukenmachine in de kleur rood

30x € 25 3Bears Winkelbon

In het onwaarschijnlijke geval dat een prijs niet beschikbaar is, behoudt de Organisator zich het recht voor om deze naar eigen goeddunken te vervangen door een gelijkwaardige prijs.

4. Hoe vindt deelname plaats?

De wedstrijd vindt plaats van 1 januari 2024 tot 31 maart 2024 op https://3bears.de/pages/retail-gewinnspiel. Om deel te nemen aan de wedstrijd moet de deelnemer tijdens de bovenstaande actieperiode 3Bears-producten ter waarde van minimaal € 5 kopen in een supermarkt of bij een online partner ( niet in de 3Bears online shop! ) en een foto van de kassabon/factuur meesturen. Upload 29 februari 2024 naar https://3bears.de/pages/retail-gewinnspiel .

Bij het uploaden van de kassabon/factuur moet de deelnemer zijn voor- en achternaam en e-mailadres opgeven. Door op de knop “Nu meedoen” te klikken, gaat de deelnemer akkoord met de deelnamevoorwaarden en de verklaring inzake gegevensbescherming.

De kassabon moet een kassabon zijn van een Duitse of Oostenrijkse supermarkt of een factuur van een van onze online partners die 3Bears-producten verkoopt. Facturen afkomstig van de eigen verkoopkanalen van 3Bears www.3bears.de en Amazon zijn uitgesloten. Om deel te nemen moeten de volgende gegevens op de kassabon/factuur worden vermeld: datum en tijdstip van aankoop, verwijzing naar de aankoop van minimaal één pakje 3Bears Porridge ter waarde van minimaal € 5,- en de verkoper. Voorwaarde voor deelname is dat de aankoopdatum van de kassabon binnen de actieperiode (01/01/2024 t/m 31/03/2024) valt en leesbaar is. Alle gegevens op de kassabon die niet nodig zijn om aan de wedstrijd deel te nemen, zoals andere gekochte artikelen, kunnen vóór het uploaden zwart worden gemaakt. Elke kassabon of factuur mag slechts één keer worden geüpload. 3Bears behoudt zich het recht voor om het opzettelijk meervoudig uploaden van een kwitantie of factuur te vervolgen en de deelnemer uit te sluiten van deelname. Wel is het mogelijk om meerdere keren deel te nemen met extra supermarktbonnen of facturen die de aankoop bewijzen van minimaal één van bovengenoemde producten in bovengenoemde actieperiode.

Bij vermoeden van fraude behoudt 3Bears zich het recht voor om te verzoeken dat de originele kassabon wordt opgestuurd en dit als voorwaarde te stellen voor de uitreiking van de prijs. De kassabon dient als bewijs bewaard te worden tot 30 april 2024.


5. Bepaling van de winst

De winnaars worden willekeurig gekozen.

6. Winmelding

De winnaars worden uiterlijk 14 dagen na het einde van de actieperiode op de hoogte gebracht via het bij deelname opgegeven e-mailadres. Het e-mailadres kan na de eerste melding niet meer worden gewijzigd. Bij niet-levering is 3Bears niet gehouden tot nader onderzoek; In dit geval bestaat er geen recht op de prijs.

7. Overdracht van prijzen

De prijzen worden in individueel overleg met de organisator overgemaakt.

8. Uitsluiting van deelnemers

3Bears behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van redenen, deelnemers uit te sluiten die valse of onvolledige informatie verstrekken, ongeautoriseerde tools gebruiken, waarvan het vermoeden bestaat dat ze worden gemanipuleerd of die anderszins de voorwaarden voor deelname schenden.

Als aan de voorwaarden voor uitsluiting is voldaan, kunnen winsten vervolgens worden opgenomen of kunnen reeds uitbetaalde of uitgekeerde winsten worden teruggevorderd. 3Bears behoudt zich het recht voor om de deelnemer om commentaar te vragen indien er een vermoeden bestaat van uitsluitingsgronden. Indien de opgave niet binnen de door 3Bears gestelde termijn wordt gedaan, behoudt 3Bears zich het recht voor de deelnemers uit te sluiten van deelname.

9. Geen overdracht van winsten

Indien het niet mogelijk is om de prijs over te dragen aan de winnaar (bijvoorbeeld omdat het recht op de prijs niet langer van toepassing is vanwege de deelnamevoorwaarden of de winnaar de prijs niet accepteert), blijft 3Bears naar eigen inzicht beslissen wat er met de prijs gebeurt (bijvoorbeeld of de prijs volgens deze deelnamevoorwaarden wordt toegekend aan de deelnemers die niet hebben gewonnen of dat deze niet wordt toegekend en bijvoorbeeld voor een andere prijsvraag wordt gebruikt).

10. Gegevensbescherming

Deelname aan de wedstrijd is vrijwillig. De instantie die verantwoordelijk is voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens in het kader van de wedstrijd is 3Bears Foods GmbH, Zielstattstraße 40, 81379 München.

De functionaris voor gegevensbescherming is als volgt te bereiken: datenschutz@3bears.de.

De organisator verzamelt de gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de wedstrijd. Dit zijn de voor- en achternaam en het e-mailadres. Van de winnaars verzamelen wij later ook het adres en telefoonnummer. 

De deelnemer heeft de mogelijkheid om zich aan te melden voor de nieuwsbrief om meer te weten te komen over nieuws, recepten en exclusieve kortingsacties over 3Bears. De gegevens worden niet gedeeld met derden. U kunt zich op ieder moment afmelden voor de nieuwsbrief. Als u zich niet aanmeldt voor de nieuwsbrief, zal de organisator deze persoonsgegevens uitsluitend verwerken en gebruiken voor het uitvoeren van de wedstrijd.

De persoonsgegevens van de deelnemer worden verder niet doorgegeven.

Daarnaast zijn de algemene voorschriften inzake gegevensbescherming van toepassing op: https://3Bears.de/pages/datenschutz

11. Disclaimer

3Bears aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enig gegevensverlies, inclusief maar niet beperkt tot gegevensverlies tijdens gegevensoverdracht, technische defecten of verloren, beschadigde of vertraagde inzendingen als gevolg van netwerk-, hardware- of softwareproblemen.

Eventuele garantieclaims van de winnaars zijn uitgesloten. 

12. Wijziging/stopzetting van de wedstrijd

De organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten in geval van onvoorziene omstandigheden. 3Bears heeft in het bijzonder het recht om de wedstrijd te beëindigen, te annuleren of op te schorten indien:

  • poging tot misbruik door manipulatie wordt ontdekt of
  • een goede uitvoering is niet langer gegarandeerd, in het bijzonder bij hardware- of softwarestoringen, programmafouten, computervirussen of ongeoorloofde interventies door derden, evenals mechanische, technische of juridische problemen.

De organisator behoudt zich het recht voor om deze deelnamevoorwaarden op ieder moment te wijzigen.

13. Ongeldigheid van individuele clausules

Indien een bepaling uit deze voorwaarden niet van kracht is, geldt de desbetreffende wettelijke regeling en blijft de werking van de overige voorwaarden onaangetast.

14. Overboeking, contante betaling, juridische stappen

Een contante uitbetaling van de prijs is niet mogelijk. Eventuele aanspraken op prijzen zijn niet overdraagbaar. Juridisch verhaal is uitgesloten. 


15. Consumentenarbitrage

Wij informeren u hierbij dat 3Bears niet deelneemt aan geschillenbeslechtingsprocedures van een consumentenarbitragecommissie en daartoe ook niet verplicht is.

16. Contactpersoon voor vragen

Als u vragen heeft, kunt u altijd contact met ons opnemen via https://kundenservice.3bears.de/de-DE/contact.